Algemene voorwaarden

Gemaakt door Joyce Schipper

Algemeen:

PITT Coaching & Educatie is opgericht door (Kinder- en oudercoach en docente Duits) Nathalie van Heesch-Heijn, gevestigd te Schijndel (Meierijstad) en ingeschreven bij KvK onder nummer 75523760. PITT Coaching & Educatie richt zich op het coachen en lesgeven van kinderen en ouders vanaf 6 jaar.

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met PITT Coaching & Educatie en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Toestemming begeleiding:

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. PITT Coaching & Educatie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid:

PITT Coaching & Educatie is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. PITT Coaching & Educatie is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Aansprakelijkheid:

Het advies en de begeleiding van PITT Coaching & Educatie is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. PITT Coaching & Educatie is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PITT Coaching & Educatie. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van PITT Coaching & Educatie. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt PITT Coaching & Educatie u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Klachtenregeling:

PITT Coaching & Educatie is aangesloten bij Stichting Adiona. De bij Adiona aangesloten professional zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/ verzorgers toch niet tevreden zijn.
Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de kindercoach die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.

Stichting Adiona heeft afspraken met een extern bureau voor klachtenbehandeling. Wanneer de bij Adiona aangesloten professional er met de ouders/ verzorgers niet uitkomt kunnen zij samen een beroep doen op dit bureau.

Regels rond een afspraak voor kinderen:

De ouder dient tijdens de coaching-sessie, huiswerkbegeleiding en bijles telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching-sessie, huiswerkbegeleiding en bijles  is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering:

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Tarieven:

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden:

Voor de betaling ontvangt u rond de 23ste van de maand van een (aantal) sessie(s)/les(sen) een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 10 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van PITT Coaching & Educatie t.n.v. N.M.M. van Heesch, IBAN-Nr. NL69 KNAB 0259465127. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt PITT Coaching & Educatie een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is PITT Coaching & Educatie gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is PITT Coaching & Educatie genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is PITT Coaching & Educatie gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.